คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ กู้รายละ 10,000 ปลอดดอกเบี้ยไม่ต้องมีคนค้ำฯ

นายกฯหนุนจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม “จ้างงานกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19