แนวทางและมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระบวนการดำเนินงานกับผู้ทำการขอทานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วิธีการในการแจ้งและการมีบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ