ข่าวมั่ว งดแชร์ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มคนละ 100 บาท”

ถ้าหากเกิดปัญหา “การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ” ทำอย่างไร?

โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย