มาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19