ครม. อนุมัติงบกลาง ให้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กว่า 2,056 ล้านบาท


สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th